OGŁOSZENIE NR 2 - ROZSTRZYGIĘTE

 

POWRÓT

 

 

 
   
 

           

     INWATER Sp. z o.o.
    Systemy Uzdatniania Wody
    ul. Szarych Szeregów 29
    60-462 Poznań
    oddział
    Tomaszów Mazowiecki
    ul. E. Orzeszkowej 35-37
    tel. (61) 842 97 69
    fax (61) 842 97 26
    e mail: inwater@inwater.com.pl
 
 
 
 
 
            Firma Inwater sp z o. o. znalazła się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.6: rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, nr konkursu RPLD.03.06.00-3/11, nr złożonego wniosku WND-RPLD.03.06.00-00-824/11 dnia 29.08.2011
Tytuł projektu: „Innowacyjne technologie w procesach uzdatniania wody”
Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Inwater sp z o. o. ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego.
              
               W związku z powyższym firma INWATER Sp. z o.o., na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych, ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego.
Przedmiotem zamówienia jest: urządzenie do pomiarów nieprzezroczystości rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
 
 
 
 
 
Opis zestawu do pomiarów nieprzezroczystości rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
 
Zestaw składa się ze :
spektrofotometru,
przystawki do mocowania próbek oraz kuli całkującej.
Umożliwia pomiar nieprzezroczystości próbek z tworzyw sztucznych wg normy PN-EN ISO 7686.
 
Podstawowe dane techniczne:
            Analiza przy długości fali 550nm. 
Automatyczne normowanie intensywności I do wartości 100.0%.  
Rozdzielczość odczytu intensywności światła 0.001 I max  ( 0.1%).
Szerokość próbki 10 mm
 
 
Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
- cena - 70 %
- warunki gwarancji – 10 %
- warunki serwisu – 10 %
- termin dostawy – 10 %
 
Struktura ceny:
·         koszty nabytych urządzeń,
·         koszty oprogramowania i serwisu,
·         koszty wytworzenia całego przedsięwzięcia.
 
Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
           
Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta
- datę sporządzenia
- cenę netto
- termin ważności oferty
- warunki i termin płatności
- czas realizacji
- czas obowiązywania gwarancji
 
Termin składania ofert do dnia: 15.07.2012r.
Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2012r
           
 
Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe. Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja. Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest Pan Jerzy Hutek tel. 601 712 068
           
Zapraszamy do składania ofert na adres mailowy: jurek@inwater.com.pl, lub adres pocztowy:
ul. Szmaragdowa 4 61-680 Poznań – siedziba firmy
ul. Szarych Szeregów 29 60-462 Poznań – biuro handlowe
ul. Elizy Orzeszkowej 35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki - oddział
 
 

 Ogłoszenie nr 2

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty nr 2

 

 

     POWRÓT

 

 

 

"FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"

realizacja: E1-Interactive - strony www