OGŁOSZENIE NR 1 - ROZSTRZYGNIĘTE

 

POWRÓT

 


 
 
 

INWATER Sp. z o.o.
Systemy Uzdatniania Wody
ul. Szarych Szeregów 29
60-462 Poznań
oddział
Tomaszów Mazowiecki
ul. E. Orzeszkowej 35-37
tel. (61) 842 97 69
fax (61) 842 97 26
e mail: inwater@inwater.com.pl
 
 
              Firma Inwater sp z o. o. znalazła się na liście projektów zakwalifikowanych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013, oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.6: rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, nr konkursu RPLD.03.06.00-3/11, nr złożonego wniosku WND-RPLD.03.06.00-00-824/11 dnia 29.08.2011.
Tytuł projektu: „Innowacyjne technologie w procesach uzdatniania wody”.
 
               W związku z powyższym firma INWATER Sp. z o.o., na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych, ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego.
Przedmiotem zamówienia jest: urządzenie do badania odporności zestawu instalacji rur
i kształtek na cykliczne zmiany temperatury z wykorzystaniem demineralizacji wody na jonitach.
 
Opis działania urządzenia na cykliczne zmiany temperatury :
Maszyna służy do badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12293:2002
            W skład urządzenia wchodzą zbiorniki na wodę zimną i ciepłą, jednostka sterownicza wraz
z pompą i zaworami sterującymi przepływem i komora do badań.
           Próbka w komorze do badań poddana jest stałym naprężeniom mechanicznym monitorowanym na wyświetlaczach. Pompa oraz zespół zaworów kieruje przez próbkę naprzemiennie wodę gorącą i zimną w cyklach co 15 min każda przez zadaną liczbę cykli.
            Maszyna jest zautomatyzowana w sterowaniu zaworami podczas badania, zliczaniem liczby cykli i wykrywaniem uszkodzenia próbki. W każdej chwili można monitorować wartości temperatur w próbce i zbiornikach z wodą, ciśnienia i liczby przebytych cykli
            Urządzenie posiada wyjścia analogowe 4-20mA parametrów takich jak, ciśnienie wewnątrz próbki, temperatura wewnątrz próbki (na początku i na końcu badanej próbki), temperatura
w zbiorniku wody zimnej i temperatura w zbiorniku wody ciepłej.
 
Założenia:
·         woda zasilająca urządzenie - woda wodociągowa
·         jakość wody zasilającej 100-800 µS/cm
·         praca ciągła – demii duet
·         wydajność systemu 1,6 m3/h, praca ciągła
·         regeneracja automatyczna
 
 
Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
- cena - 70 %
- warunki gwarancji – 10 %
- warunki serwisu – 10 %
- termin dostawy – 10 %
 
Struktura ceny:
·         koszty nabytych urządzeń,
·         koszty oprogramowania i serwisu,
·         koszty wytworzenia całego przedsięwzięcia.
 
Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
           
 
 
Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta
- datę sporządzenia
- cenę netto
- termin ważności oferty
- warunki i termin płatności
- czas realizacji
- czas obowiązywania gwarancji
 
Termin składania ofert do dnia: 15.07.2012r.
Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2012r
           
 
Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe. Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja. Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest Pan Jerzy Hutek tel. 601 712 068
           
Zapraszamy do składania ofert na adres mailowy: jurek@inwater.com.pl, lub adres pocztowy:
ul. Szmaragdowa 4 61-680 Poznań – siedziba firmy
ul. Szarych Szeregów 29 60-462 Poznań – biuro handlowe
ul. Elizy Orzeszkowej 35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki - oddział
 
 
 
 
Ogłoszenie nr 1
 
 
 
 
 Ogłoszenie o wyborze oferty
 
 
 
  POWRÓT  
 
 

 

 

 

 

"FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"

realizacja: E1-Interactive - strony www